FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Účetnictví


Vedení účetnictví ve zjednodušeném nebo plném rozsahu dle potřeb klienta v souladu se zákonem o účetnictví, účetními standardy a vyhláškou č.500/2002 sb.

 1. Zpracování účetní osnovy
 2. Zaúčtování všech účetních dokladů
 3. Vedení účetních knih
 4. Vedení knih pohledávek a závazků
 5. Inventarizace jednotlivých účtů
 6. Evidence dlouhodobého majetku – karty majetku, odpisy, rezervy na opravy
 7. Zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností
 8. Uzavření účetního období , zpracování účetní závěrky
 9. Účetní výkazy – rozvaha, výsledovka, příloha, cash flow
 10. Optimalizace daňové povinnosti v souladu s platnou legislativou
 11. Přiznání k dani z příjmů právnických osob resp. k dani z příjmů fyzických osob

Doplňkové služby:

 1. Vypracování účetních směrnic
 2. Vystavování a tisk faktur vydaných
 3. Komunikace s úřady na základě plné moci
 4. Výkazy pro ČSÚ
 5. Další dle požadavků klienta
 6. Kontrola a případná rekonstrukce účetnictví zpracovaného jiným subjektem
 7. E-podání

Klient – plátce DPH - by měl předávat doklady do 5.-10. dne kalendářního měsíce za předchozí měsíc (alespoň převážnou část). Účetní upozorní na nedostatky dokladů, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy a vrátí je k doplnění nebo opravě.

Daňová evidence

 1. Vedení peněžního deníku
 2. Vedení knih pohledávek a závazků
 3. Zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností
 4. Evidence dlouhodobého majetku – karty majetku, odpisy, rezervy na opravy
 5. Uzavření zdaňovacího období
 6. Výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů
 7. Optimalizace daňové povinnosti v souladu s platnou legislativou
 8. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Doplňkové služby

 1. Vystavování a tisk faktur vydaných
 2. Komunikace s úřady na základě plné moci
 3. Výkazy pro ČSÚ
 4. Další dle požadavků klienta
 5. Kontrola a případná rekonstrukce daňové evidence zpracované jiným subjektem
 6. E-podání

Klient – plátce DPH - by měl předávat doklady do 5.-10. dne kalendářního měsíce za předchozí měsíc (alespoň převážnou část). Účetní upozorní na nedostatky dokladů, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy a vrátí je k doplnění nebo opravě.

Mzdy a personalistika

 1. Pracovní smlouvy zaměstnanců na hlavní pracovní poměr
 2. Dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
 3. Přihlášení a odhlášení zaměstnanců u zdravotní pojišťovny a na správě sociálního zabezpečení
 4. Kompletní zpracování mezd včetně vystavení příkazu pro banku
 5. Měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 6. Výpočet zákonného pojištění zaměstnavatele za zaměstnance – KOOPERATIVA čtvrtletně
 7. Mzdové listy
 8. Evidenční listy důchodového pojištění
 9. Roční zúčtování daně ze závislé činnosti pro zaměstnance
 10. Vyúčtování záloh daně ze závislé činnosti odváděných zaměstnavatelem + příloha
 11. Vyúčtování srážkové daně odváděné zaměstnavatelem + příloha
 12. Zápočtové listy
 13. Zastupování při kontrolách správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 14. Výkazy pro ČSÚ
 15. E-podání

 

Daňová přiznání


Dle Vašich potřeb provedu daňovou optimalizaci v souladu s platnou legislativou a sestavím daňová přiznání:

k dani z příjmů právnických osob

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z přidané hodnoty

k silniční dani

k dani z nemovitostí

k dani dědické, darovací, z převodu nemovitosti

ke spotřební dani

Přiznání vyhotovené na základě podkladů z námi vedeného účetnictví nebo daňové evidence jsou s plnou zárukou.
Přiznání vyhotovené na základě podkladů z klientova účetnictví, které zkontrolujeme je s částečnou zárukou za účetnictví.
Přiznání vyhotovené na základě klientových podkladů je pouze se zárukou správného vyplnění daňového přiznání.

 

Kontrola účetnictví, daňové evidence


Pokud chcete mít jistotu, že je Vaše dosavadní účetnictví vedeno v souladu s platnými právními předpisy a vyhoví požadavkům při případné daňové kontrole, nabízím jeho namátkovou nebo kompletní kontrolu. Toto se týká i zpracování mezd či v minulosti podaných daňových přiznání. V případě zjištění závažných nedostatků, které by vedly k doměření daní, nabízím po dohodě s klientem rekonstrukci účetnictví nebo daňové evidence za předchozí zdaňovací období.

 

Účetnictví pro příspěvkové a neziskové organizace

Účetnictví pro samosprávné celky (obce)